Záruční doba / Reklamace

 

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodu DobréElektro.cz, u kterého zákazník uplatnil reklamaci v záruční době.

Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě DobréElektro.cz svým podpisem dodacího listu zboží přebírá a vyslovuje souhlas se záručními podmínkami.


Délka záruky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Výrobce může poskytovat na své výrobky i záruční lhůtu delší. Záruční lhůta na zakoupené zboží se uvádí v jeho záručním nebo dodacím listu a začíná plynout od chvíle jejího vystavení.

V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také nový záruční list se záruční lhůtou, která začíná dnem jeho vystavení.

Na zboží používané pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje zastoupení dané značky pro ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).


Postup reklamace zboží v zákonné lhůtě

V případě zjištění závady na zboží v zákonné lhůtě (viz. odst. „Délka záruky“) uplatňuje zákazník reklamaci:

  • u autorizovaného servisu příslušné značky, kterého adresa je uvedená na záručním listu – doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace
  • přímo u prodejce, na adrese info@dobre-elektro.cz

Bez písemného vyjádření autorizovaného servisu není možné reklamaci vyřídit, proto vždy nejprve kontaktujte autorizovaný servis!!

 

Vyřízení reklamace

Závadu na reklamovaném zboží odstraní v případě velkých spotřebičů autorizovaný servis na Vaší adrese (neplatí pro spotřebiče značky Baumatic). U spotřebičů značky Baumatic je nutné doručit reklamované zboží na adresu naší provozovny kde závadu odstraní náš servisní technik. U malých spotřebičů a drobné elektroniky zákazník dopraví zboží nejlépe v původním obalu na adresu servisu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se zákazníkem nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. V případě, že servisní technik závadu zhodnotí jako neodstranitelnou, vydá zákazníkovi o této skutečnosti písemný záznam, na základě kterého dojde k výměně zboží za bezvadné, příp. vrácení kupní ceny. V případě vrácení zboží je zákazník povinen zboží dopravit na adresu prodejce zabalené tak, aby při další manipulaci nemohlo dojít k poškození. Pokud tuto podmínku zákazník nesplní, nedojde k převzetí ze strany prodejce. Kupní cena je zákazníkovi poukázána na účet do 14 dnů od převzetí vadného zboží prodejcem.


Zánik záruky

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout ještě před vypršením záruční doby v následujících případech:

  • výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
  • byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku
  • výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci
  • výrobek byl poškozen působením živlů
  • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN


Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě DobréElektro.cz, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto ustanovení platí, pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak.


Práva a povinnosti zákazníka

Při dodání (před písemným převzetí) je zákazník povinen důkladně překontrolovat neporušenost zboží. V případě, že má zákazník oprávněné pochyby o stavu zboží, má právo zboží vybalit pro další kontrolu. Poškozené zboží v žádném případě zákazník nesmí převzít bez vědomí prodejce. Zbavil by se tím nároku na reklamaci dodání zboží.

U zásilky je vždy návod v českém jazyce a záruční list. V případě, že záruční list není potvrzen, pošle ho zákazník na adresu provozovny prodávajícího, který ho potvrzený obratem zašleme zpátky.

Potvrzený daňový doklad zašle Prodávající Kupujícímu prostřednictvím České pošty na fakturační adresu Kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení zboží.

Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od dodání a převzetí zboží, informovat prodejce o jakýchkoliv rozdílech mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) a o případných jiných chybách v dodacím listu nebo faktuře. V opačném případě může dojít k tomu, že pozdější reklamace nebude prodejcem uznána.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 20. září 2013. Provozovatel internetového obchodu DobréElektro.cz si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.
Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Používání Cookies