Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY 
obchodní společnosti Elektro PRO, s.r.o. 
se sídlem Generála Janouška 886/42, 198 00 Praha 9 
identifikační číslo: 24804916 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk.m soudem v Praze, oddíl C,
vložka 175841 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
DobreElektro.cz 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Elektro PRO, s.r.o., se sídlem Generála Janouška 886/42, 198 00 Praha 9, identifikační číslo: 24804916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk.m soudem v Praze, oddíl C, vložka 175841 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občansk. zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetov. obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese DobreElektro.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného v.konu povolání. 
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelsk.m jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelsk. účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelsk. účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelsk. účet nemusí b.t dostupn. nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednan.ch podmínek. 
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojen.ch s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojen.ch s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkov. formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkov. formulář obsahuje zejména informace o: 
 
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, 
informace o nákladech spojen.ch s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
 
 
v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese: Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 – Hostivař. 
 
v hotovosti v jednom ze smluvních výdejních míst prodávajícího (platí pouze v případě osobního odběru zboží v daném výdejním místě) 
 
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 
 
bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího, který je součástí výzvy k úhradě objednávky, kterou zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.     Připsání platby na účet prodávajícího může trvat 1 až 2 dny. 
 
prostřednictvím úvěru poskytnutého společností Cetelem
 
 prostřednictvím úvěru "iPlatba" poskytnutého společností Cofidis
 
platební kartou Visa / MasterCard 
 
expres bankovním převodem – okamžitý převod peněz prostřednictvím služby ePlatba 
 
 
4.2. Po odeslání objednávky má Plátce (kupující) možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. 
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené v.ši. Není-li uvedeno v.slovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
 
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu předem splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závazn.mi právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděn.ch na základě kupní smlouvy kupujícímu daňov. doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné formě na adresu kupujícího nebo bude faktura dodána současně s objednan.m zbožím. 
 
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienick.ch důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
 
5.2. Nejedná-li se o případ uveden. v čl. 5.1 či o jin. případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dobreelektro.cz. 
 
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jak.m je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 
 
5.5. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5 odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. 
 
5.6. Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vypl.vají z nákladů požadovan.mi subjekty poskytujícími odborn. servis, opravu, čištění, údržbu a dopravu spotřebiče po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující: 
 
odborné posouzení stavu zboží: 500 - 2.000 Kč/kus 
odborné vyčištění zboží a jeho uvedení do původního stavu: 500 - 3.000 Kč/kus 
odborná v.měna poškozen.ch případně opotřeben.ch částí zboží: 200 - 5.000 Kč/kus 
odborné přebalení zboží: 200 - 2.000 Kč/kus 
přeprava zboží k odborn.m třetím osobám: 200 - 600 Kč/kus 
 
5.7. Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno. 
 
5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 
5.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozb.vá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
 
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jin.m způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovan.m doručováním zboží, resp. náklady spojené s jin.m způsobem doručení. 
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jak.chkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušn.mi obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
 
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo v.robce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 
 
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1. Kupující nab.vá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádn.mi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušn. živnostensk. úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, kter. je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto sv.ch osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
 
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve sv.ch osobních údajích. 
 
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
 
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovan.m způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovan.m způsobem. 
 
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
 
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
 
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
 
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování sv.ch osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
 
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 
 
 
11. DORUČOVÁNÍ 
 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 
 
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1. Pokud vztah založen. kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí česk.m právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vypl.vající z obecně závazn.ch právních předpisů. 
 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takov.m stane, namísto neplatn.ch ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Elektro PRO, s.r.o, Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 – Hostivař, adresa elektronické pošty: info@dobreelektro.cz, telefon: 212 243 722
 
 
V Praze dne 1. ledna 2016
 
 
 
 
 

 

Příloha č. 1: 

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte a pošlete na adresu uvedenou v patičce pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

 

 

Elektro PRO, s.r.o 

DobreElektro.cz 

Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař 

IČ: 24804916 

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží: ................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Datum objednání zboží: ..................................................................................................................... 

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ......................................................................................... 

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ......................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Číslo prodejního faktury: ....................................................................................................................

 

Číslo objednávky: ............................................................................................................................... 

 

Způsob vrácení kupní ceny: 

 

V případě bezhotovostního převodem uveďte bankovní účet na který má být kupní cena vrácená: 

............................................. /............. 

 

 

 

    …………………                                                ...............……………………..…..….. 

         Datum                                                             Podpis kupujícího spotřebitele  

 

 
Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Používání Cookies